Cookie

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Την Τρίτη θα ανακοινωθεί ........

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα !!!

 

Ποιοι και πόσα χρήματα δικαιούνται αναλυτικός πίνακας

Το Πρόγραμμα  για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όπως θα παρουσιαστεί απο τον Υφυπουργό εργασίας αρμόδιος για θέματα κοινωνικής πολιτικής Βασίλης Κεγκέρογλου: 

1. Σύγχρονος Μηχανισμός Κοινωνικής Προστασίας

Το πρόγραμμα «Ε.Ε.Ε.» είναι ένας σύγχρονος μηχανισμός κοινωνικής προστασίας, υποστήριξης των συμπολιτών μας που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας, σε συνδυασμό με δράσεις ένταξης ή επανένταξης στην εργασία.Μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης, η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης αλλά οι συνέπειες της κρίσης θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους πλέον αδύναμους που βιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


Η πύκνωση του δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση ενός «ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης» είναι τώρα περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, θεσμοθετήθηκε η έννοια του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» και αποφασίστηκε η συγκρότηση και η υλοποίηση του σχετικού προγράμματος « Ε.Ε.Ε.» κατ' αρχήν πιλοτικά για έξι (6) μήνες και στην συνέχεια καθολικά σ' όλη τη χώρα.

2. Ομάδα στόχος του Προγράμματος «Ε.Ε.Ε.»- Σκοπός

Το πρόγραμμα «Ε.Ε.Ε.» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και στοχεύει με τις τρεις του δράσεις αφενός στην άμεση κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσής τους και αφετέρου στην κοινωνική (επαν)ένταξή τους.

3. Οι τρεις άξονες του Προγράμματος «Ε.Ε.Ε.»:

Α. Εισοδηματική ενίσχυση

Β. Ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και

Γ. Προώθηση στις δράσεις (επαν) ένταξης στην εργασία

Α. Εισοδηματική ενίσχυση, κριτήρια

α. Εισοδηματικό κριτήριο

Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ε.Ε.Ε.» κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το κατώφλι εισοδήματος που αντιστοιχεί σ΄αυτήν .Το μόνο άτομο 200€, το ζευγάρι 300€ και το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100€ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50€.Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ- Κατώφλι εισοδήματος βάσει οικογενειακής κατάστασης

Οικογενειακή κατάσταση

Μηνιαίο

Ετήσιο

Αγαμος χωρίς παιδιά

200€

2.400€

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

300€

3.600€

Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί

350€

4.200€

Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά

400€

4.800€

Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά

450€

5.400€

Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά

500€

6.000€

Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί

400€

4.800€

Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί

450€

5.400€

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά

500€

6.000€

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί

500€

6.000€

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή ενήλ

300€

3.600€

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά

350€

4.200€

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί

300€

3.600€

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά

400€

4.800€

• Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή με εξαίρεση:
- του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης

- των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , αλληλεγγύης κλπ.

- των επιδομάτων : αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ ,επιμέλειας με δικαστική απόφαση

β. Περιουσιακό όριο

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε επωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ. Η κινητή περιουσία της ωφελούμενης μονάδας (επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ), να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

γ. Ύψος Εισοδηματικής Ενίσχυσης

α) Το ποσό που καταβάλλεται στην δικαιούχο μονάδα (άτομο – οικογένεια ) είναι η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος της με το κατώφλι για τη συγκεκριμένη μονάδα οικογένεια/άτομο.

Παράδειγμα 4μελούς με 1 ενήλικο και 1 ανήλικο παιδί.

Κατώφλι 450€/μηνιαίως ή 5.400€/ετησίως

Αν έχει πραγματικό εισόδημα 2.200€ ετησίως τότε δικαιούται 3.200€ ετησίως .

Β. Πρόσβαση και παροχή πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών:

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ε.Ε.Ε.», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:

• Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της οικογένειάς τους.
• Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης
• Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)
• Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
• Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
• Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου
• Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD)
• Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Γ. Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία:

Οι δικαιούχοι, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ , τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ.α. και περιλαμβάνουν:

• Νέες Θέσεις Εργασίας- κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα
• προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
• συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,
• συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
• ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα

4. Πιλοτικό-Καθολικό Πρόγραμμα

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 13 Δήμους, ένα σε κάθε Περιφέρεια .
Η επιλογή των δήμων έγινε με επιστημονικά ,κοινωνικοοικονομικά κριτήρια .

Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14/10 στις 10:30 στην Αίγλη Ζαππείου, αίθουσα Ολυμπία.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρουσιάζει την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014 τo πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στην Αίγλη Ζαππείου, αίθουσα Ολυμπία.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ η ανακοίνωση και παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση και τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλη Κεγκέρογλου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

10:30​Προσέλευση
11:00​Έναρξη Εργασιών
Γιάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
11:10​Χαιρετισμοί
Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργός
Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών
11:30​Παρουσίαση «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»
Βασίλης Κεγκέρογλου, Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
11:45​Λήξη-Καφές

Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης αστέγων

«Επαναθεμελιώνουμε το κράτος Πρόνοιας σε στέρεες βάσεις με θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε δομές και λειτουργίες»

Το Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης που παρουσίασε ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και η γενική γραμματέας Πρόνοιας Έφη Μπέκου. «H Ελλάδα, μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης, εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης αλλά οι συνέπειες της κρίσης θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους πλέον αδύναμους» δήλωσε ο Β. Κεγκέρογλου κατά την παρουσίαση του Προγράμματος και τόνισε πως είναι προτεραιότητα μας η ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας, για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.
«Επαναθεμελιώνουμε το κράτος Πρόνοιας σε στέρεες βάσεις με θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε δομές και λειτουργίες» δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και αναφέρθηκε στο σύνολο του σχεδίου για την Κοινωνική Προστασία και πρόνοια και ιδιαίτερα για τα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχιας και της έλλειψης στέγης:
«Συνεργαζόμαστε με την Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την κοινωνία των πολιτών.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, βιώσιμα και στοχευμένα προγράμματα.
Διαχειριζόμαστε τους διαθέσιμους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, με απόλυτο σεβασμό στο φορολογούμενο πολίτη.
Δημιουργούμε το σύγχρονο μηχανισμό Κοινωνικής Προστασίας.»

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θα στηρίξει την αξιοπρεπή διαβίωση 700 χιλιάδων συμπολιτών μας. Το Πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά και προγραμματίζεται να παρουσιαστεί, την επόμενη εβδομάδα . (*δείτε παρακάτω αναλυτικά)

Αξιοποιούμε τους πόρους του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους» (ΤΕΒΑ). Υποβάλαμε ήδη το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους», 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την στήριξη 165 χιλιάδων νοικοκυριών, την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε κάθε νομό μέσω Κοινωνικής Σύμπραξης όλων των φορέων, με την Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία. Αποκεντρώνουμε τη διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) για την αντιμετώπιση της φτώχειας, 800 εκατ., στις Περιφέρειες.

Για τους αστέγους, σχεδιάσαμε και ξεκινούμε με πέντε προγράμματα και δράσεις ύψους 20 εκατ. από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος και πιο αναλυτικά
α) Ενίσχυση των φορέων που παρέχουν συσσίτια και γεύματα, με 4,5 εκατ. περίπου, για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.
β) Διάθεση τροφίμων με «Κοινωνική Επιταγή» σε 25.000 πολίτες με επαπειλούμενη αστεγία , με 4,5 εκατ. Ευρώ.
γ) Δημιουργία και προσαρμογή Δομών Αστέγων, Μονάδα Φροντίδας Αστέγων ΕΚΚΑ, Κέντρα Ημέρας, Κοινωνικοί ξενώνες κλπ
δ) Ανάπτυξη Γραμμής 197 του ΕΚΚΑ για τον συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων και
ε) Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» για 1200 άστεγους με προϋπολογισμό 9.4 εκ. Αφορά άτομα και οικογένειες που είναι ήδη σε κοινωνικούς ξενώνες ή στηρίζονται από άλλες δομές Αστέγων, και μέσω του προγράμματος προωθούνται για επανένταξη. Ταυτόχρονα αποσυμφωρούνται οι δομές Αστέγων για να καλύψουν περισσότερες υπαρκτές ανάγκες.
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, που εξειδικεύονται σε δύο πυλώνες ενεργειών:
Ο πυλώνας στέγασης αφορά στην κάλυψη ενοικίου, κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας, δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών ή δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου από οικογένεια και αυτό είναι μια επιπλέον καινοτομία.
Στον πυλώνα εργασιακής ένταξης προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, συνεταιρισμού ή αυτο-απασχόληση, απασχόληση στον αγροτικό τομέα ή επιταγή κατάρτισης.
Δίνουμε έμφαση στην επανένταξη με αποκέντρωση γι' αυτό και προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση στην περίπτωση μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια ή στην περίπτωση μετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.»

Προτεραιότητα μας είναι η κοινωνική προστασία με βάση συγκεκριμένους πυλώνες στήριξης των οικογενειών, των αδύναμων οικονομικά και των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη

Προτεραιότητα του υπουργείου εργασίας είναι η «κοινωνική προστασία με βάση συγκεκριμένους πυλώνες στήριξης των οικογενειών, των αδύναμων οικονομικά και των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη» δήλωσε σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ACTION 24 ο Υφυπουργός εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
«Εδώ και ενάμιση χρόνο εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά, απ΄ το πρώτο παιδί, σε αντίθεση με το σύστημα που υπήρχε παλιότερα, που είχαμε ενίσχυση μόνο για τριτέκνους και πολυτέκνους, αυτή η επιπλέον ενίσχυση υφίσταται και σήμερα, και 700 περίπου εκατομμύρια ετησίως διατίθενται για τη στήριξη αυτή με εισοδηματικά κριτήρια» τόνισε ο Β. Κεγκέρογλου.
Επιπλέον, ο υφυπουργός εργασίας αναφέρθηκε στην πολιτική στήριξης των δομών που βοηθούν τις οικογένειες τις αδύναμες, όπως οι παιδικοί σταθμοί. «Είναι πάρα πολύ βασικοί οι παιδικοί σταθμοί, το πρόβλημα που υπήρξε λύθηκε. Οι πόροι διατέθηκαν και βρήκαμε τη διαδικασία με την οποία θα στηριχτούν φέτος πάνω από 85.000 οικογένειες» τόνισε υπενθυμίζοντας πως το 2011 εντάχθηκαν 48.000 παιδιά., κάτι που «δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος από τη μια μεριά και την ανταπόκριση από την άλλη στο βαθμό του δυνατού από την πλευρά της πολιτείας να στηρίξει τις οικογένειες» όπως τόνισε.
«Εμείς δε μείναμε σε καταλόγους εξαγγελιών κλπ. Εμείς, με βάση τις ανάγκες υποβάλαμε πρόταση στο ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας που ιδρύθηκε φέτος το 2014, και εξασφαλίσαμε έγκριση για 330 εκ. αυτό είναι το νέο από την Ευρώπη.» σημείωσε ο Β. Κεγκέρογλου.

Υπερψηφίστηκε τροπολογία του Υφυπουργού Εργασίας για συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι διατάξεις που αφορούν στην συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Συγκεκριμένα οι διατάξεις που επεξεργάστηκε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και εισηγήθηκε στη Βουλή ο Χρήστος Γκόκας από το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται το πρόγραμμα μέχρι 31-12-2015 και θεσμοθετείται ο νέος τρόπος υλοποίησης του από 1-1-2016 με δύο επιμέρους προγράμματα:
α) «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», για τους συνταξιούχους και
β) «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ, κλπ.

Η Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής , Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και το ΚΚΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψήφισε την τροπολογία, ψήφισε παρών, γυρνώντας την πλάτη στη συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Μετά από συνεργασία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλη Κεγκέρογλου, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ αποφασίστηκε η χρηματοδοτική κάλυψη του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Εξασφαλίζεται επιπλέον χρηματοδότηση έως 40 εκατομμύρια ευρώ, στα 160 εκατ. που είχαν διατεθεί αρχικά και διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της φιλοξενίας παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες.

Αποτελεί ιδιαίτερη θετική έκβαση το γεγονός ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, οι θέσεις αυξάνονται κατά χιλιάδες, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες, επιτακτικές ανάγκες των εργαζόμενων και άνεργων γονέων καθώς και των ευπαθών ομάδων. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 200.000.000 ευρώ για την κάλυψη 89.000 θέσεων, έναντι 68.500 της περιόδου 2013-14, 57.000 της περιόδου 2012-13 και 48.000 θέσεων της περιόδου 2011-12.

Λύση για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ

Σημαντική εξέλιξη για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και τα Άτομα με Αναπηρία κατά τη σημερινή συνάντηση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου με τον Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη.
Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας αποδέχθηκε την πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα εντάξει σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα τη διάταξη για το σύστημα καταβολής των ειδικών νοσηλίων – τροφείων όπως προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα άτομα με αναπηρίες τα οποία διαβιώνουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η καταβολή των ειδικών νοσηλίων τροφείων θα πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που τα άτομα με αναπηρίες είναι ασφαλισμένα, ενώ στις περιπτώσεις των ανασφάλιστων - άπορων ατόμων η καταβολή των σχετικών κονδυλίων θα πραγματοποιείται από την Πρόνοια

Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση που προσδιορίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Προστασίας Παιδιού από σωματεία, οργανισμούς, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Με την Υπουργική Απόφαση κλείνει ένα σημαντικό θεσμικό κενό αφού δεν υπήρχε πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Προστασίας Παιδιού και το οποίο αποτελούσε αίτημα τόσο των ίδιων των ΝΠΙΔ όσο και των Δήμων, στους οποίους δίδεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα στις αρμόδιες υπηρεσίες τους, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων έκδοσης σχετικής άδειας.

Σκοπός των Μονάδων Προστασίας Παιδιού είναι, η παροχή φροντίδας, φιλοξενίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και η εξασφάλιση ομαλής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων που αποδεδειγμένα στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή έχουν εγκαταλειφθεί ή η φυσική οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς αυτά.

Με την Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι κτιριολογικές προδιαγραφές των όρων που απαιτούνται , ο εξοπλισμός αυτών, η στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό και τα ειδικότερα προσόντα τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας των Μονάδων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Πρωταρχικός στόχος της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας είναι η στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος και η παραμονή των παιδιών σ' αυτό. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια και η φιλοξενία του σε Μονάδα Προστασίας Παιδιού, θα πρέπει ο χρόνος παραμονής σ' αυτό να περιορίζεται στο ελάχιστο και να αναζητούνται λύσεις είτε επιστροφής στην οικογένεια, είτε αξιοποίησης των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Επίσης, η λειτουργία των Μονάδων θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών, την ψυχοκοινωνική στήριξη και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

πηγή:egiakoumis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου